TOPlist

Informátor UniControls

Ikona aplikace

Potřeba realizace projektu Informátor UniControls vyplynula na základě tvorby jiných aplikací, převážně intranetu společnosti UniControls. Ukázalo se totiž, že je třeba vytvořit velmi dobrý nástroj na doplňování údajů a správu dat v informační databázi společnosti jako celku, který bude navíc umět tyto údaje v nejrůznějších předdefinovaných a parametrizovatelných přehledech zobrazovat. Iniciátorem zadání a spuštění projektu jsem byl vlastně já, protože tento projekt mi měl posloužit jako odrazový můstek pro vytvoření dalších projektů.

Uvítací okno programu Informátor UniControls ve Windows

Program umožňuje uživatelům se specifikovaným oprávněním přistupovat k datům v informační databázi a spravovat je. Jedná se převážně o data základních informací o společnosti UniControls, jejich zaměstnancích a organizačních záležitostech.

Personalistům umožňuje program vedení veškeré dokumentace o zaměstnancích společnosti, které se v databázi vyskytují. Jedná se o osobní údaje, pracovní poměry a úvazky, organizační zařazení, přidělené pracovní funkce, zaměstnanecké typy, přidělené přístupové elektronické čipové karty, umístění zaměstnance v kancelářích a jemu přiřazené telefonní linky atd. Dále pak personalisté zpravují údaje o pracovních funkcích a o zastupování zaměstnanců v nich.

Správci budov zde najdou nástroje pro správu základních údajů o budovách poboček společnosti a kancelářích v nich. S tím je spojené i vedení informací o telefonních linkách v kancelářích a evidovaných služebních mobilních telefonech. Ve všech případech je možné určovat vazby těchto zařízení na jednotlivé zaměstnance.

Program obsahuje i některé administrátorské nástroje potřebné pro správu informační databáze. Jde zejména o správu uživatelů, uživatelských rolí, tiskových šablon a šablon dokumentů uložených v databázi, stejně jako o konfigurační parametry systémů a programů nad databází pracujících.

Formulář s osobní kartou zaměstnance pro správu veškerých evidovaných údajů

Všem uživatelům informační databáze pak program přináší možnost prohlížení veřejně dostupných dat v databázi případně i dat neveřejných v závislosti na nastavených uživatelských právech pro přístup k těmto datům. Vše se děje formou intuitivního průvodce tvorbou přehledové sestavy z dat. Administrátorům znalým tvorby SQL dotazů je zde určen nástroj pro předdefinování sestav pořiditelných z dat v v databázi a nastavení dostupnosti tvorby těchto sestav jednotlivým uživatelům.

Při řešení bylo využito klasické vícevrstvé architektury na bázi klient/server řešení. Pro jednotlivé specifické oblasti správy dat ve firmě byly vytvořeny samostatné a pouze na datech závislé knihovny COM objektových tříd, které zastřešoval a jejich služeb využíval hlavní program řešení projektu. V rámci řešení byly vytvořeny i některé velmi obecné knihovny COM použitelné i v jiných souvislostech. Nezanedbatelně byla rozšířena a doplněna struktura a funkčnost informační databáze a počátečních údajů do ní vkládaných.

Souhrnné informace

Vytvořeno:
2001 - 2002

Vyžadovaný SW:
MS SQL Server 2000

Využívaný SW:
MS Word, MS Excel

Vývojové nástroje:
Visual Basic 6, Enterprise manager pro MS SQL Server, Query analyzer pro MS SQL Server

Použité technologie:
SQL, ODBC, ADO, COM, ActiveX

Moje práce:
Kompletní návrh, analýza, architektura SW a programátorské práce.