TOPlist

Náklady na zakázky

Ikona aplikace

V dané době bylo ve společnosti UniControls poměrně přesně prováděno vkládání nákladů na jednotlivé zakázky a interní vývojové úkoly do databáze účetního systému. S ohledem na jeho starší verzi (pro MS DOS) však zůstávaly tyto údaje dále nezpracovány. Nákladové položky jednotlivých zakázek a je kompletujících vývojových úkolů tak nikdo nesledoval. Ke sledování a analyzování těchto údajů byl určen tento program.

Program s oknem pro sestavování hierarchických vazeb mezi zakázkami a interními úkoly

Jako řešení bylo třeba vytvořit program Náklady na zakázky, který zpřístupní uživatelům s příslušným oprávněním ke sledování ekonomických ukazatelů zakázek a interních úkolů informační databázi a umožní provádět pro jejich potřebu analytické výstupy ze sledovaných dat. Jedná se o pět základních analytických přehledů, k jejichž setavení program provede uživatele potřebými kroky, v nichž uživatel specifikuje všechny potřebé údaje k sestavení výsledného přehledu. Každý ze sestavených přehledů v programu si může uživatel vyexportovat do souboru ve formátu MS Wordu nebo MS Excelu či si jej může přímo vytisknout. Sumární přehledy o nákladech na tzv. hlavní zakázky, které mají svého konkrétního odběratele jsou na přání uživatele doplněny o přehled stromové struktury vzájemných hierarchických vazeb mezi zakázkami a interními úkoly. Všem uživatelům programu je navíc umožněno prohlížení struktury hierarchických vazeb zakázkami a interními úkoly v databázi.

Program musí obsahovat i nástroje potřebné k přípravě a pořízení dat určených pro tyto analytické výstupy. Tyto nástroje jsou dostupné jen uživatelům pracujícím přímo s účetnictvím firmy. Jedná se v první řadě o importní nástroj pro doplňování informační databáze využívané programem o nákladové údaje na jednotlivé zakázky a interní úkoly z databáze účetního systému firmy vždy po měsíčním zpracování účetnictví za jednotlivé kalendářní měsíce. Při importu se získávají data o nákladech na jednicové mzdy, správní režii, materiálové náklady, cestové, výrobky ze skladu hotových výroblů a další sledované a evidované nákladové položky. Dalším nástrojem je prostředek pro sestavování vzájemných hierarchických vazeb mezi jednotivými evidovanými zakázkami a interními úkoly do přehledné stromové struktury, z níž je patrné, co kterou hlavní zakázku kompletuje. O přítomnosti nástroje pro správu základních údajů o zakázkách a interních úkolech v programu snad není třeba ani hovořit.

Navíc obsahuje program i zpřístupnění některých administrátorských nástrojů pro informační databázi firmy. Jedná se o správu uživateů a jejich uživatelských rolí, správu konfiguračních parametrů programů a systémů pracujících nad databází a nástroj pro správu šablon dokumentů a tiskových výstupů uložených v databázi.

Program byl vytvořen jako speciální doplňkový ekonomicko-analytický nástroj založený na klasické technologii vícevrstvé architektury v prostředí klient/server, pracující nad informační databází společnosti. Při tvorbě bylo vytvořeno doplnění a rozšíření informační databáze na bázi MS SQL serveru a částečně využito již hodových COM knihoven objektových tříd s obecným využitím. Další COM knihovny se specifickou funkčností pro toto řešení byly dotvořeny do ActiveX knihoven DLL a OCX. Zastřešením všech knihoven a řídícím uživatelských rozhraním se pak stal vlastní program (NakZak.exe).

Souhrnné informace

Vytvořeno:
2001

Vyžadovaný SW:
MS SQL Server 2000, FoxPro

Využívaný SW:
MS Word, MS Excel

Vývojové nástroje:
Visual Basic 6, Enterprise manager pro MS SQL Server, Query analyzer pro MS SQL Server, Visual FoxPro

Použité technologie:
SQL, DBF, ADO, ODBC, COM, ActiveX

Moje práce:
Kompletní analýza, návrh softwarové architektury řešení a úplné programátorské zpracování.