TOPlist

Knihovna TimeCon.ocx

Knihovna TimeCon.ocx je samostatně použitelná knihovna vizuálních ActiveX ovládacích prvků. Je založena na technologii COM. Je určena k použití v aplikacích běžících na stejném počítači jako její klientská aplikace.

Jednotlivé vizuální ovládací prvky, které knihovna TimeCon.ocx nabízí, jsou odvozeny z ovládacích prvků Visual Basicu (Visual Studia) verze 6 (se SP 5). Pro toto vývojové prostředí je knihovna také primárně určena, ale je použitelná i v libovolném jiném vývojovém prostředí, umožňujícícm práci s COM a ActiveX objekty. Knihovna TimeCon.ocx nabízí definice tříd ovládacích prvků zajišťující specifické funkce pro práci uživatele s časovými údaji v rámci dne a pro komplexní práci s datumem a časem jako jednou hodnotou. Jedná se o případy, které nejsou pokryty původními ovládacími prvky Visual Studia, nebo jsou jimy řešeny v jednodušší podobě.

Knihovna TimeCon.ocx nabízí k dispozici vizuální ActiveX ovládací prvky následujících tříd, jejichž názvy rámcově vypovídají o možnosti jejich použití:

Ikona ovládacího prvkuuscDataTimeViewer - objekt pro komplexní zadávání, zobrazování a práci s hodnotou datumu a času jako s jedním údajem, který má několik nastavitelných příjemných vlastností navíc.
Ikona ovládacího prvkuuscTimeInterval - ovládací prvek pro zadávání časového intervalu v rámci jednoho dne s bohatou možností nastavení jeho chování.
Ikona ovládacího prvkuuscTimeViewer - ovládací prvek pro zobrazení časového údaje v rámci jednoho dne s mnoha možnostmi nastavení jeho vzhedu, chování a způsobu zobrazování a zadávání hodnot.

Všechny objekty jsou použitelné samostatně a bez vazby na nějaké další s výjimkou běhových knihoven Visual Basicu a zdrojových knihoven původních ovládacích prvků, z kterých jsou odvozeny.

Technický popis

Vytvořeno:
2002 - 2003

Vyžadovaný software:
 

Využívaný software:
 

Vývojové nástroje:
Visual Basic 6.0

Použité technologie:
ActiveX, COM

Velikost knihovny:
184 kB

Velikost dokumentace:
270 kB

Obchodní informace

Cena:
250 Kč

Velikost dodávky:
458 kB

Velikost dodávky po kompresi:
97 kB